Autumn 2017 

Term Date: 11th September– 2nd December 2017
Half Term: 23rd October – 29th October 2017

Spring 2018

Term Date: 8th January – 24th March 2018
Half Term: 12th February – 17th February 2018